Kremliaus demagogija

Kadangi daugybė žmonių nesupranta rusiškai, tai aš jums išversiu Rusijos MID (Ministerstvo Inostrannyh Del – Užsienio Reikalų Ministerija) atsakymą, kurį šie paskelbė po to, kai daugybė tūkstančių Lietuvos, o ir Latvijos, Estijos ir kitų šalių žmonių nuėjo į jų puslapį ir parašė, ką galvoja apie Kremliaus propagandą. Po to, kai Andrius Tapinas ėmė kelti žmones, Kremliaus propagandos puslapis per trumpą laiką gavo daugiau kaip 17 tūkstančių neigiamų vertinimų (reviews), tad išvis vertinimus uždarė. Komentuotojai buvo blokuojami, o komentarai – trinami. Galų gale Kremlius pasidavė.

Čia labai gera nuotrauka apie tai, kaip klastingai Vokietija užpuolė SSRS. Kažkodėl vis pamirštama, kad atviri karo veiksmai prasidėjo Lenkijoje. SSRS ir III Reichas pradėjo karą sutartinai. Ta sutartis vadinama Molotovo-Ribbentropo paktu.M

Tačiau vėliau Kremlius paskelbė atsakymą, iš kurio matosi, kokio lygio demagogai ir atmatos tenai sėdi. Tokie, kuriems nusispjaut į bet kokias žmonių aukas – jie mato tik vienintelį bendravimą: tokį, kur jie galėtų būti agresoriais, o visi aplinkui – jų aukomis.

Žemiau – jų atsakymo vertimas, kad patys galėtumėte susivokti, su kuo mes turime reikalą. Atkreipkite dėmesį ne tik į klaikiai biurokratišką kalbą bei atviriausius melus (ir istorinius, ir bet kokius kitus), ne tik į epitetus, bet ir į tai, ką jie sako užuominomis – pvz., reikalavimą įvesti Lietuvoje rusų kalbą, kaip antrą valstybinę – nes tie, kas piktinasi Kremliumi, pasirodo, didele dalimi tą rusų kalbą moka.

Savo iškreiptumu Kremliaus demagogija yra neprilygstamai klaiki. Ji tiesiog sunkiai suvokiama.

Kai kurių žodžių net nesigavo tiesiogiai išversti – jie yra labai specifiniai, iš sovietmečio likę ideologiniai žargonizmai – pvz., „насаждать“ reiškia prievartinį diegimą, o „душегуб“ – ne šiaip žmogžudį, o tokį, kurio visa veikla yra žmogžudystės, t.y., kažką panašaus į budelį. Ten kur gavosi, verčiau tiksliau, bet kai kur taip ir liko sušvelninimai.

Kad kažkam nekiltų abejonių, aš pateiksiu čia ir originalų tekstą – vertimas bus papastraipiui. Vietomis – pridėsiu vieną-kitą komentarą apie kai kuriuos įdomesnius dalykus. Mano komentarai bus kursyvu.

Rusijos MID atsakymas į Lietuvos pasipiktinimą Kremliaus melu

В рамках инициированной литовским пропагандистом Андрюсом Тапинасом акции под хэштегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь 15-16 июля литовские пользователи соцсети «Фейсбук» оставляли составленные словно под копирку негативные отзывы на страницах МИД, Посольства России в Литве и др. В этой связи хотели бы сказать следующее.

Lietuvos propagandisto Andriaus Tapino inicijuotos akcijos rėmuose, su haštegu #Кремльнашуисториюнеперепишешь (#KremliauMūsųIstorijosNeperrašysi) 15-16 liepos socialinio tinklo „Facebook“ Lietuvos vartotojai palikinėjo lyg sudarytus kopijuojant negatyvius atsiliepimus Rusijos MID, Rusijos pasiuntinybės Lietuvoje ir kituose puslapiuose. Ryšium su tuo, norėtume pasakyti sekančius dalykus.

​Подгонкой исторических событий под выдуманную нынешней националистической элитой мифологию о «лесных братьях» занимаются в первую очередь в Литве. Цель понятна: вымарать из национальной истории тот неприглядный факт, что в 1944-1952 гг. одни литовцы (откровенные душегубы и террористы, называвшие себя «лесными братьями») с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР.

Istorijos įvykių pritempinėjimu prie dabartinės nacionalistinio elito išgalvotos mitologijos apie „miško brolius“ pirmoje eilėje užsiimdinėja Lietuvoje. Tikslas aiškus: išterlioti iš nacionalinės istorijos tą neišvaizdų faktą, kad 1944-1952 metais vieni lietuviai (atviri žmogžudžiai ir teroristai, vadinę save „miško broliais“) su gyvulišku pasiutimu, negailėdami nei vaikų, nei senelių, skerdė kaimuose kitus lietuvius, savo pačių tėvynainius, kurie tiktai norėjo ramaus taikaus gyvenimo SSRS sudėtyje.

Labai verta atkreipti dėmesį į kraštutinai ryškią epitetizaciją – pvz., „откровенные душегубы“, „с животным остервенением“ ir pan. – tai netgi sunkiai išverčiama. Pvz., „dušegub“ – tai yra žmogus, kuris dirba kaip budelis, kuris tiesiog yra kitų žmonių naikintojas. O žodis „ostervenenije“ – dar keblesnis: tai net ne pasiutimas, o kažkas visai jau baisaus. Kai realiai nėra argumentų, tada propagandoje naudojami epitetai, kurie savo aštrumu atstoja argumentus.

Об этом же говорится в многочисленных архивных документах, протоколах допросов пойманных «лесных братьев», книгах, вышедших в самой Литве уже в постсоветский период. Ясно, что трагические события тех лет не вписываются в усиленно насаждаемую в нынешней Литве идею о «национальном единстве перед лицом так называемой советской оккупации». Поэтому историческая правда так нервно действует на нынешних литовских пропагандистов.

Apie tą patį kalbama daugybėje archyvinių dokumentų, pagautų „miško brolių“ tardymų protokoluose, knygose, išleistose pačioje Lietuvoje jau posovietiniame periode. Aišku, kad tragiški tų metų įvykiai neįsirašo į dabartinėje Lietuvoje sustiprintai ir prievartinai diegiamą idėją apie „nacionalinę vienybę prieš taip vadinamą sovietinę okupaciją“. Todėl istorinė tiesa taip nervingai veikia dabartinius Lietuvos propagandistus.

Labai nuostabu, kai jie ten Kremliuje remiasi atvirai nusikalstamos organizacijos – NKVD dokumentais. Ir paskui dar kažkokiomis neaiškiomis (gal neegzistavusiomis, o gal jų pačių finansuotomis) knygomis. Šiaip tai visas propagandinis šlamštas apie tai buvo sukurtas dar sovietiniais laikais. Šiuo atveju visgi įdomiau yra tai, kad pasisakyme visai atvirai neigiama sovietinė okupacija – ji pateikiama kaip irgi neegzistavusi.

​Спасибо Андрюсу Тапинасу за то, что сделал за нас нашу работу – помог собрать многотысячную литовскую аудиторию, которую мы теперь будем знакомить с историческими фактами и документами о преступлениях «лесных братьев». И мы начинаем:

Dėkui Andriui Tapinui už tai, kad padarė už mus mūsų darbą – padėjo surinkti daugiatūkstantinę lietuvišką auditoriją, kurią mes dabar pažindinsime su istoriniais faktais ir dokumentais apie „miško brolių“ nusikaltimus. Ir mes pradedame:

Первое. Запомните, никакие хэштеги не помогут сделать „ножку маленькой, а сердце большим“. Память военных и гражданских советских людей, кто отдал жизни за искоренение фашизма, священна!

Pirma. Atsiminkite, kad jokie haštegai ne padės jums padaryti „kojytę maža, o širdį didele“. Atminimas kariškių ir civilių tarybinių žmonių, kurie atidavė gyvybes už fašizmo išnaikinimą, šventa!

Čia įdomus kryptelėjimas: pagal kontekstą galima suprasti, kad lietuvių naikinimą Kremlius supranta kaip fašizmo naikinimą. Ir tuo didžiuojasi.

…​

Второе. Мы вновь становимся свидетелями очередной попытки литовских дипломатов поставить под сомнение итоги Второй мировой войны и продвинуть тезис о «сотрудничестве двух тоталитарных режимов – СССР и нацистской Германии». Все эти спекуляции мы относим к исторической фантастике.

Antra. Mes vėl tampame liudinininkais eilinio Lietuvos diplomatų bandymo sukelti abejones II Pasaulinio karo baigtimi ir prastumti tezę apie „dviejų totalitarinių režimų – SSRS ir nacistinės Vokietijos, bendradarbiavimą“. Visas šitas spekuliacijas mes priskiriame istorinei fantastikai.

Изучайте международное право, а именно – приговор Международного военного трибунала (Нюрнбергского) трибунала от 30 сентября – 1 октября 1946 года, в котором черным по белому перечислены конкретные лица, признанные «виновными в осуществлении заговора для подготовки и ведения агрессивной войны, в преступной агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, Советского Союза и других стран». В этом же документе Советский Союз квалифицируется как жертва немецкой военной агрессии. В нем четко указывается, что «уже в конце лета 1940 года Германия начала подготовку к нападению на СССР, невзирая на подписанный пакт о ненападении». В приговоре акцентируется, что в некоторых случаях немецкие военные преступления преднамеренно планировались заранее. В случае войны с Советским Союзом разграбление территорий, подлежащих оккупации, и жестокое обращение с гражданским населением были разработаны в мельчайших подробностях до того, как началось нападение.

Mokykitės tarptautinės teisės, o būtent – Tarptautinio karinio tribunolo (Niurnbergo) 1946 rugsėjo 30 – spalio 1 tribunolo, kuriame juodu ant balto išvardinti konkretūs asmenys, pripažinti „kaltais dėl įvykdyto sąmokslo, skirto agresyvaus karo parengimui ir vykdymui, nusikalstamoje agresijoje prieš Austriją, Čekoslovakiją, Lenkiją, Daniją, Norvegiją, Belgiją, Jugoslaviją, Graikiją, Sovietų Sąjungą ir kitas šalis“. Šitame pačiame dokumente Sovietų Sąjunga kvalifikuojama kaip Vokietijos karinės agresijos auka. Jame tiksliai nurodoma, kad „jau 1940 metų gale Vokietija ėmė rengtis užpulti SSRS, nekreipdama dėmesio į pasirašytą nepuolimo sutartį“. Nuosprendyje akcentuojama, kad kai kuriais atvejais vokiečių kariniai nusikaltimai tyčiškai buvo planuojami iš anksto. Karo su Sovietų Sąjunga atveju okupuoti numatytų teritorijų plėšimas ir žiaurus elgesys su civiliais gyventojais buvo suplanuoti su smulkiausiomis detalėmis anksčiau, nei prasidėjo užupuolimas.

Įdomus nuokrypis: vietoje to, kad kalbėtų apie Lietuvą, Kremlius pasuka į visai kitas kalbas – apie II Pasaulinį karą. Ir paskui remiasi visai nesusijusiais dalykais bei kalba apie visiškai nesusijusius reikalus, remdamasis visai nesusijusiais Niurnbergo nuosprendžiais. Čia panašiai, kaip pagavus tarpuvartės plėšiką, jis teisintųsi, remdamasis visai nesusijusiu jį išteisinusiu nuosprendžiu dėl to, kad kažkokiose muštynėse jis nukentėjo nuo kažkokio kito chuligano.

Beje, veltui čia Kremlius paminėjo SSRS-Vokietijos nepuolimo sutartį, dar žinomą kaip Ribentroppo-Molotovo paktas. Oj, veltui jie tai paminėjo čia. Pagal tą pačią sutartį SSRS ir nacistinė Vokietija pasidalino Europą, o vos po savaitės Vokietija pradėjo invaziją į Lenkiją. T.y., atvirus II Pasaulinio karo veiksmus. Kaip tik tuos pačius veiksmus paskui savo karine jėga parėmė ir SSRS. II Pasaulinio karo pradžia vėliau buvo švenčiama bendrame SSRS-Vokietijos parade Breste. Gal iš tos tiesos baimės ir kyla toksai stiprus noras remtis visai su tema nesusijusiais Niurnbergo nutarimais?

Кстати, нацистский теоретик «восточной политики» рейхслейтер А.Розенберг, выступая 20 июня 1941 г. по проблемам Востока, сказал: «Мы планируем провести серьезную германизацию и освежение крови в Западной Прибалтике…Что же касается литовцев, основной массы латышей и эстонцев, не поддающихся онемечиванию, то они, по замыслам руководства третьего рейха, должны быть выселены в Восточные районы России, отправлены на физически тяжелые работы в Германию или же вообще уничтожены».

Beje, nacistų „rytų politikos“ teoretikas reichsleiteris A.Rozenbergas, 1941 metų birželio 20 pasisakydamas apie Rytų problemas, pasakė: „Mes planuojame įvykdyti rimtą Vakarų Pabaltijo germanizaciją ir kraujo pašviežinimą… O kas liečia lietuvius, pagrindinę latvių ir estų, nepasiduodančių suvokietėjimui dalį, tai jie, pagal III Reicho vadovybės užmanymus, turi būti iškeldinti į Rytinius Rusijos rajonus, išsiųsti fiziškai sunkiems darbams į Vokietiją arba išvis sunaikinti“.

Čia yra įdomus bandymas suktelti link to, kad „jūs fašistai, bet jus irgi būtų išnaikinę“. Propagandos skleidėjai matyt nelabai žino nei apie Pirčiupius, nei apie tai, kad Lietuvai II Pasaulinis karas išties prasidėjo anksčiau, nei SSRS – dar tuo metu, kai III Reichas atplėšė Klaipėdos kraštą.

…​

Третье. Оставляя по призыву литовского пропагандиста гневные отзывы на нашей страничке, пользователи продемонстрировали неплохое знание русского языка. Так почему же столько лет у языка, на котором не только разговаривали жители Литвы до и после распада СССР, но, как теперь мы видим, и местные пропагандисты, и их последователи, нет официального статуса??? Двойные стандарты? Нет, националистическая идеология, которая в разные исторические моменты принимала разные формы.

Trečia. Dėl lietuvių propagandisto sukurstymo palikdami įsiūčio pilnus pasisakymus mūsų puslapyje, vartotojai pademonstravo neblogą rusų kalbos žinojimą. Tai kodėl gi tiek metų pas kalbą, kuria Lietuvos gyventojai ne tik kalbėjo prieš ir po SSRS subyrėjimo, bet, kaip dabar matome, kalba ir vietiniai propagandistai, ir jų pasekėjai, nėra oficialaus statuso? Dvigubi standartai? Ne, nacionalistinė ideologija, kuri skirtinguose istoriniuose momentuose įgaudavo skirtingas formas.

Čia verta atkreipti dėmesį į išskirtinai didelį demagogijos kiekį, kuriame yra ir nežymiai užmaskuotos nuorodos į SSRS (kad Lietuva – tai esą SSRS), ir kartu į keistą minčių eigą: „jei mokate kalbėti rusiškai, o savo šalyje kalbate lietuviškai – tai reiškia, kad esate nacionalistai“. Šita pasisakymo dalis yra pirmiausiai skirta rusakalbiams Lietuvos gyventojams kiršinti.

Четвёртое. Брифинги Госдепа надо внимательнее смотреть: ещё Джен Псаки говорила, что МИД России ворует хэштеги. Так будет и в этот раз :)) Ведь вы забыли самое главное – от расстановки знаков препинания в русском языке смысл меняется кардинально. Это вы подумали, что после „Кремль“ стоит запятая. А на самом деле там стоит двоеточие ))))))
Так что следите за новостями из Кремля.

Ketvirta. Gosdepo bryfingus reikia atidžiau žiūrėti: dar Jen Psaki kalbėjo, kad Rusijos MID vagia haštegus. Taip bus ir šitą kartą. Juk jūs užmiršote patį svarbiausią – priklausomai nuo skyrybos ženklų rusų kalboje, prasmė keičiasi kardinaliai. Čia tik jūs pagalvojote, kad po žodžio „Kremlius“ stovi kablelis. O išties ten stovi dvitaškis. Taip kad sekite naujienas iš Kremliaus.

Na, ir žinoma, galų gale – pareiškimas apie tai, kad čia JAV Valstybės Departamentas kaltas.

Tai tiek jums šiandien vertimo. Itin rekomenduoju šitai paskaityti ir atidžiai permąstyti jį tiems, kas rusų kalbos nesupranta, o ir sovietmečio neatsimena. Gal atsiras kiek daugiau suvokimo, koks neįsivaizduojamai gilus yra tas sovietinės propagandos persikreipimas, kiek melo ir demagogijos Kremliuje yra, ir kartu kiek daug ten yra kuo atviriausios agresijos, nukreiptos į kitas valstybes.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

14 thoughts on “Kremliaus demagogija

 1. Gabrielė

  Aš čia tik labai noriu pasakyt AČIŪ. nes, mes, vargšas jaunimas, nu nieko nesuprantam. nu kažkokie..
  *mintimis siunčiu pinigus*

  Reply
 2. Tomas

  Kaip ir daugelis žmonių norėčiau padėkoti, kad išvertėt Rusijos URM postą į lietuvių kalbą bei jį pakomentavot, nes man, kaip žmogui, kuris tik megėjiškai pradeda domėtis politika ir istorija, tai padeda greitai įsivažiuoti ir suprasti esmę nežinant plataus istorinio konteksto.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Ačiū už padėkas 🙂 Aš sakyčiau, kad svarbiausias dalykas, kurį reikia suprasti -- tai tas, kad yra neįsivaizduojami kiekiai melo ir demagogijos, o atsirinkti kartais būna sunku, ypač kai tie patys demagogai aiškina, kad tiesa kažkur per vidurį, kad meluoja tie, kas sako tiesą ir taip toliau.

   Reply
 3. Top kek

  Mano kaimynė rusė Lietuvoj gyvena 40 metų ir nemoka lietuvių k., iš principo atsisakė išmokti ir su visais tik rusiškai šneka. O aš, kai buvau moksleivė ir reikėjo rinktis antrą užsienio kalbą, iš principo pasiėmiau vokiečių ir nesiruošiu nė žodžio rusiškai išmokti. Tad dėkui už vertimą, nes google vertėjas nelabai naudingas.

  Tiesiog labai liūdna, kad tiek daug rusų po tuo postu FB komentaruose nesuvokia, kad juos kaip kūdikius Kremlius maitina propagandą šaukšteliu.

  Reply
  1. aserman

   savo salyje is „principo“ pasieemei vokieciu? O kodel (bent teoriskia) turejai pasiimti rusu, kuri niekur nevartojama ir tai 13 pagal paplitima pasaulyje kalba?) Nekalbant, kad tai okupantu kalba.

   Reply
 4. jautis

  Kaip visada, egzistencinis klausimas -- ar ne geriau tas jų nesąmones tiesiog ignorinti, nes:
  1. Mūsų kontrargumentai jiems jokio poveikio nedaro, jie savo brediatinas gali neužsikirsdami kartoti šimtus kartų ir net neparaus.
  2. Kai įsiveli į polemiką -- nevalingai tas jų brediatinas skleidi ir platini.
  Čia ne tas atvejis, kai dialogas kažkokių rezultatų duos, šita neonacinė bydla supranta tik vieną argumentą -- kai gauna alkūne į dantis (deja, bet ir buitiniame lygyje taip pat -- žinau iš asmeninės patirties -- jeigu smagiai nestuktelsi, tol baksnos, kol užbaksnos).
  O šiaip keliolika tūkstančių prisijungimų nelaikytina kritiniu antplūdžiu, mano manymu, tai yra mažai ir aiškus indikatorius, kad patriotizmo bangos pas mumi šiuo metu nėra, tik maža bangelė. Galbūt šitą maskolis ir norėjo pasitikrinti:)

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   1. Ne visada reikia kontrargumentuoti. Dažnai pakanka įvardinti, kad yra skleidžiamas tiesiog melas.
   2. Polemizuoti nereikia su melu ir demagogija. Kai melas ir demagogija -- tiesiog reikia įvardinti, kad tai yra melas ir demagogija. Ir taip, jie supranta jėgą. Ir kai žino, kad su jais nediskutuos, ir kad jie tik gaus atkirtį -- jie apsiramina.

   O keliolika tūkstančių yra labai daug. Normalus aktyvių veiksmų lygis neviršija apie 0,5 procento, kai akcija yra sėkminga. Šiuo gi atveju galime numanyti apie dešimteriopai didesnį aktyvumą. Ir dar, verta palyginti su prokremliškais komentarais -- minėtuose įrašuose jie sudarė mažiau kaip procentą.

   Reply
  2. Arklimantas

   visiškai sutinku.
   geriausia bausmė (atsakymas) išgamoms ir debilzms yra jų ignoravimas. NEGALIMA su atviru melu ir kliedesiu diskutuoti. bet Tapinas ir Rokiškis tą diskusiją pervadina kitaip ir vis krapšto tą šūdų krūvą bei skleidžia smarvę. tų, kurie nori tikėti kremliaus bevyzgomis, jokiu būdų negalima kalbinti ir įtikinėti. juos reikia rba naikinti arba apeiti..

   Reply
 5. Petras

  Reikėjo jiem ne apie istorijos perrašymą kalt,o „otjebitesj ot nas navsegda“

  Reply
 6. Gruodis

  Snekos snekomis, o kada uzdarysim „Maskvos namus“ -- pro kuriu saltas langines lietuviu gyvenima seka/seks kruvos kacapu snipu? Ir kokio velnio juos reikejo leisti statyti Vilniaus centre -- ka, neuztenka mums anu ambasados Zveryne?

  Reply
 7. Saulius S.

  O rusai prašo rusiškų subtitrų po tuo NATO filmuku. Gaila, neturiu galimybės tuo užsiimti.

  Reply
 8. Andrius

  Pabaigą aš supratau kiek kitaip. Man atrodo, kad ten jie nebando susieti JAV su šituo reikalu, o bando pasišaipyti iš hashtago ir jį apsukti. Atseit, kad ten ne kreipinys į Kremlių (su kableliu) su reikalavimu neklastoti istorijos, o Kremliaus citata (su dvitaškiu), kur jie mums sako, kad tai mes nesuklastosim jų istorijos.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *